LATAUSPALVELUN KÄYTTÖEHDOT - Parking Energy

Latauspalvelun käyttöehdot

Parking Energy Oy

Parking Energy on sähköautojen latausratkaisuja tarjoava yritys. Parking Energy tarjoaa latausratkaisujen yhteydessä Asiakkaidensa käyttöön Parking Energyn ylläpitämän sähköautolatauksen taustapalvelun.

Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan Parking Energyn ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, mikäli Asiakas hankkii Latauspalvelun käyttöoikeuden.

1      MÄÄRITELMÄT

Asiakas

on Parking Energyyn sopimussuhteessa oleva asiakas (tyypillisesti taloyhtiö, yritys tai yksityishenkilö).

Käyttöoikeus

tarkoittaa Asiakkaalle Käyttösopimuksen mukaisesti myönnettyä oikeutta käyttää Latauspalvelua.

Käyttösopimus

on Asiakkaan ja Parking Energyn välinen sopimus Latauslaitteen ja/tai Latauspisteen toimittamisesta tai aktivoinnista ja Latauspalvelun käytöstä.

Latausjärjestelmä            

käsittää soveltuvin osin Latauslaitteet ja/tai niiden edellyttämät kaapelit ja muun infrastruktuurin, jota tarvitaan Latauspisteiden sopimuksenmukaiseen käyttöön. Asiayhteydestä riippuen Latausjärjestelmä viittaa näissä Yleisissä ehdoissa joko järjestelmään kokonaisuudessaan tai sen osaan.

Latauslaite                        

on Latausjärjestelmään sisältyvä, pikaliittimeen asennettava lataukseen ja/tai lämmitykseen tarkoitettu laite.

Latauspalvelu                   

on Parking Energyn Asiakkaalle tarjoama palvelu, jonka perusteella Asiakas voi käyttää Latauspistettä ja saada siihen liittyvät muut taustapalvelut käyttöönsä.

Latauspiste                       

on Latauslaitteeseen sisältyvä sähkölataukseen tarkoitettu latauspiste.

Lataustapahtuma

Tarkoittaa yksittäistä sähköauton latauskertaa.

NFC-tunniste

Tarkoittaa RFID-tekniikalla toimivaa fyysistä tunnistevälinettä.

Parking Energy                 

on Parking Energy Oy -niminen osakeyhtiö (Y-tunnus 2612184-7).

Yleiset ehdot                    

tarkoittaa näitä Parking Energyn Latauspalvelun käyttöehtoja.

Ylläpitäjä

tarkoittaa Latausjärjestelmän omistajaa.

2      LATAUSPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Latauspalvelun käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen oikeustoimikelpoinen henkilö tai oikeushenkilö. Latauspalvelun käyttäjäksi liitytään Käyttösopimuksen tekemisen yhteydessä Parking Energyn verkkosivujen kautta tai vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä Parking Energyn asiakaspalveluun ja toimittamalla pyydetyt tiedot.

Hyväksyttyään Asiakkaan liittymisen, Parking Energy luo Asiakkaalle Latauspalvelun asiakastilin ja toimittaa Asiakkaalle vahvistusilmoituksen ja kirjautumisohjeet. Asiakas kirjautuu Latauspalvelun käyttäjäksi ja sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä ehtoja.

Mikäli Latauspalvelun käyttäjä on kuluttaja, noudatetaan edellä sovitun lisäksi mitä kuluttajansuojalaissa on säädetty tietojen vahvistamisesta etämyynnissä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Käyttösopimus ilmoittamalla siitä Parking Energylle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vahvistusilmoituksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos Latauspalvelun toimittaminen ja Lataustapahtuma on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Asiakkaan ilmoittama puhelinnumero on Asiakkaan käyttäjätunnus Latauspalvelussa. Asiakkaan tulee luoda itselleen asiakaskohtainen salasana ja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai ilmaisematta sitä ulkopuoliselle.

Latauspisteen käyttö edellyttää käyttäjän tunnistautumista, joka tapahtuu NFC-tunnisteella tai muulla Parking Energyn tarjoamalla teknisellä välineellä tai tavalla. Tunnistautuminen on tehtävä ennen sähköauton latausta.

Asiakas voi tilata NFC-tunnisteen Parking Energyltä erikseen, voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita NFC-tunnisteella on tehty Käyttöoikeuden rajoissa ja sen ollessa voimassa. Asiakkaan on ilmoitettava NFC-tunnisteen katoamisesta välittömästi Parking Energylle, jonka jälkeen tunniste mitätöidään viipymättä Parking Energyn toimesta. NFC-tunnisteen mitätöimisestä ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen. Katoamistapauksissa Asiakkaalle toimitetaan uusi NFC-tunniste, josta voidaan periä erillinen maksu.

Mikäli Asiakas havaitsee väärinkäytöksiä asiakastilinsä osalta, tai mikäli Asiakkaan kirjautumistunnukset ovat joutuneet kolmannen osapuolen käsiin, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa asiasta Parking Energylle, jolla on oikeus harkintansa mukaan jäädyttää tai sulkea Asiakkaan asiakastili.

3      LATAUSPALVELUN KÄYTTÖ

Hyväksymällä Asiakkaan liittymisen Latauspalvelun käyttäjäksi, Parking Energy myöntää Asiakkaalle Käyttöoikeuden Latauspalveluun. Käyttöoikeus voidaan perustellusta syystä peruuttaa, eikä sitä saa Asiakkaan toimesta siirtää. Asiakalla on oikeus käyttää Latauspalvelua ainoastaan näiden Yleisten ehtojen ja Latauspalvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Asiakas voi ladata sähköautoaan Latauspalveluun liitetyillä Latauspisteillä. Asiakkaan oikeudet yksittäisiin Latauspisteisiin ja Latausjärjestelmiin määritellään asiakastilin luomisen yhteydessä ja/tai Käyttösopimuksessa. Asiakas voi lisätä, muokata ja poistaa omia tietojaan Latauspalvelussa. Asiakkaalle voidaan myös myöntää lisäoikeuksia tai poistaa olemassa olevia oikeuksia yksittäisiin Latauspisteisiin ja Latausjärjestelmiin tarpeen mukaan. Mahdollisista hintavaikutuksista määrätään erikseen.

Asiakas voi Latauspalveluun kirjautuneena reaaliaikaisesti seurata Latauslaitteita ja niiden tilatietoja. Lisäksi Asiakas voi seurata omia Lataustapahtumiaan ja niiden tietoja. Ylläpitäjällä on lisäksi mahdollisuus hallinnoida Latausjärjestelmän ja yksittäisten Latauspisteiden toimintoja ja asetuksia.

Latauspalvelun käyttäminen on sallittua ainoastaan Asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

4     LATAUSPALVELUUN LIITTYVÄT VASTUUT

Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia, että Asiakkaan sähköauto ja sen ominaisuudet täyttävät kaikki soveltuvassa lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja näissä Yleisissä ehdoissa asetetut vaatimukset, sekä muut Latauspalvelun käytön edellyttämät tekniset vaatimukset. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Latauslaitteen ja/tai Latauspisteen käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.

Parking Energy ei ole vastuussa Latauspalvelun virheestä tai siihen liittyvästä vahingosta, mikäli virhe tai vahinko johtuu siitä, että Asiakas tai Asiakkaan vastuulla oleva kolmas osapuoli ei ole noudattanut näiden Yleisten ehtojen mukaisia vaatimuksia tai muita Latauslaitteeseen liittyviä vaatimuksia tai ohjeita.

Parking Energy pyrkii pitämään Latauspalvelun Asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Parking Energy ei kuitenkaan sitoudu siihen, että Latauspalvelu on Asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Parking Energy ei vastaa Latauspalvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Parking Energy ei myöskään vastaa sijaintitietojen tarkkuudesta tai Latauslaitteiden toiminnasta. Latauspalvelun toimittamisen ja viivästyksen seuraamusten kohdalla sovelletaan soveltuvin osin, mitä kuluttajansuojalain 5, 8 sekä 9 luvuissa on säädetty.

Parking Energyn korvausvastuu Latauspalvelun osalta määräytyy yksinomaan näiden Yleisten ehtojen, sekä Asiakkaan ja Parking Energyn välisen Käyttösopimuksen perusteella. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen, ellei Latauspalveluun liittyvä virhe ja siitä seurannut vahinko ole olennainen.

Parking Energy ei vastaa välillisistä ja epäsuorista vahingoista, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, ansionmenetyksestä, lisääntyneistä käyttökustannuksista, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Parking Energylle välittömästi havaitsemastaan häiriöstä tai vahingosta, sekä ryhtyä kohtuullisiin vahingon rajoittamista koskeviin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa vahingostaan siltä osin, kun vahingon rajoittamista koskeviin kohtuullisiin toimiin ei ole ryhdytty.

Parking Energy ei vastaa vahingosta, joka korvataan muulla perusteella, kuten valmistajan tai vakuutusyhtiön toimesta.

5      LATAUSPALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Parking Energylla on oikeus keskeyttää tilapäisesti Latauspalvelun tarjoaminen välttämättömien huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Edelleen Latauspalvelu voidaan keskeyttää voimajärjestelmän ja sähkötaseiden hallinnan sekä sähkön laadun tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi.

Parking Energylla on oikeus kieltäytyä Latauspalvelun tarjoamisesta ja keskeyttää Asiakkaalle toimitettava palvelu välittömästi, jos viranomais- tai oikeuden määräykset niin velvoittavat tai jos Latauspalvelua epäillään käytettävän luvatta tai vastoin Käyttösopimuksen ehtoja.

Jos Latauspalvelun toimittaminen keskeytetään Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas ei vapaudu maksu- tai muista velvollisuuksistaan Parking Energya kohtaan.

6      IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Latauspalveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Parking Energylle tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakkaan Käyttöoikeus ei synnytä, eikä Parking Energy myönnä Asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään Latauspalveluun liittyviin immateriaalioikeuksiin.

7      HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Parking Energy käsittelee Latauspalvelun välityksellä saatavia Asiakasta tai sen edustajaa koskevia henkilötietoja, mukaan lukien sijaintitiedot, kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämän lisäksi Parking Energy voi käsitellä Asiakkaista anonyymisti kerättyä dataa Latauspalvelun kehittämiseksi.

Latauspalvelun välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien menetelmien avulla kerätä Latauspalvelun käyttämiseen tai Asiakkaan päätelaitteeseen liittyviä tietoja. Yllä mainittuja tietoja käytetään ensisijaisesti Latauspalvelun kehittämiseen Parking Energyn toimesta. Asiakkaalla on aina oikeus estää evästeiden käytön selainasetuksistaan.

8      PALVELUHINNASTO JA LASKUTUS

Latauspalvelun käytöstä peritään Asiakkaalta Parking Energyn kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaiset maksut. Latauspisteiden hinnoittelumallit voi tarkistaa Latauspisteen käyttöohjeista, Latauspalvelun verkkopalvelusta tai mobiilisovelluksesta. Lataustapahtumat laskutetaan eri Latauspisteissä tapahtumakohtaisesti. Laskutus voidaan suorittaa kertamaksulla, aikasidonnaisesti ja/tai kulutetun energiamäärän mukaan Latauspisteestä riippuen. Asiakkaan tulee itse tarkastaa kyseisen Latauspisteen laskutusmenettely. Parking Energyn laskutusjärjestelmä toimii ainoastaan Parking Energyn Latauspalveluun kytketyillä Latauspisteillä.

Lataustapahtumien laskutus suoritetaan Latauspalvelun kautta. Asiakkaalla on vastuu luottokorttinsa toimivuudesta. Asiakas on velvollinen maksamaan Parking Energyn palveluhinnaston mukaiset mahdolliset lisäkulut, mikäli Lataustapahtuman veloittaminen luottokortilta epäonnistuu Asiakkaan vastuulla olevasta syystä.

9     VOIMASSAOLO 

Asiakkaan Käyttöoikeus Latauspalveluun on voimassa Asiakkaan ja Parking Energyn Käyttösopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Latauspalvelu ainoastaan Käyttösopimuksessa määritellyn irtisanomisajan puitteissa.

Mikäli Asiakas väärinkäyttää Latauspalvelua tai syyllistyy muutoin näiden Yleisten ehtojen rikkomiseen, on Parking Energylla oikeus välittömästi irtisanoa Asiakkaan Käyttöoikeus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

10    YLIVOIMAINEN ESTE

Parking Energy ei vastaa Latauspalvelun virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Parking Energyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Parking Energyn ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia Parking Energy ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.   

11    EHTOJEN MUUTTAMINEN   

Mikäli Parking Energy muuttaa näitä Yleisiä ehtoja, Parking Energy lähettää päivitetyt ehdot Asiakkaalle sähköisesti tai muuten sopivaksi katsomallaan tavalla kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei esitä kirjallista reklamaatiota muuttuneisiin ehtoihin 30 päivän kuluessa niiden lähettämisestä, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen päivitetyt ehdot edellyttäen, että muutos on hinta sekä muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen kohtuullinen.

12    KULUTTAJANSUOJA

Siltä osin kuin Latauspalvelun Käyttöoikeus on annettu kuluttajansuojalaissa tarkoitetulle kuluttajalle, sovelletaan Parking Energyn ja kuluttajan välillä näiden Yleisten ehtojen estämättä ja niistä huolimatta voimassa olevan kuluttajansuojalain mukaisia pakottavia säännöksiä.

13    SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Yleisiä ehtoja koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Yleisistä ehdoista aiheutuvat riidat, joita sopijapuolet eivät pysty keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.  

Mikäli Asiakas on kuluttaja, hänellä on oikeus saattaa näiden Yleisten ehtojen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttajan asemassa oleva Asiakas voi saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

YLEISET TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

löytyvät seuraavasta osoitteesta:

YLEISET TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT