YLEISET TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT - Parking Energy

YLEISET TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

Parking Energy Oy

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovelletaan näitä Yleisiä ehtoja kaikkiin Parking Energyn ja sen Asiakkaiden välisiin Sopimuksiin. 

Mahdollisista muutoksista suhteessa näihin Yleisiin ehtoihin on sovittava kirjallisesti Sopimuksessa.

1      MÄÄRITELMÄT

Asiakas

on Parking Energyn asiakas (tyypillisesti taloyhtiö, yritys tai Loppukäyttäjä), joka on solminut Parking Energyn kanssa Sopimuksen.

Energiamaksu                  

on ladattavasta sähköenergiasta perittävä maksu.

Hankintahinta                   

on Latausjärjestelmän ja/tai Latauslaitteiden toimituksesta ja asennuksesta Asiakkaalta perittävä urakkahinta, toimitus- tai muu hinta.

Kohde                                

on se kiinteistö tai kiinteistön määrätty osa, jolle Latausjärjestelmä ja/tai Latauslaitteet asennetaan.  

Käyttösopimus                 

on Loppukäyttäjän ja Parking Energyn välinen sopimus Latauslaitteen ja/tai Latauspisteen toimittamisesta tai aktivoinnista ja Latauspalvelun käytöstä.

Latausjärjestelmä            

käsittää soveltuvin osin Latauslaitteet ja/tai niiden edellyttämät kaapelit ja muun infrastruktuurin, jota tarvitaan Latauspisteiden käyttöön. Asiayhteydestä riippuen Latausjärjestelmä viittaa näissä Yleisissä ehdoissa joko järjestelmään kokonaisuudessaan tai sen osaan.

Latauslaite                        

on Latausjärjestelmään sisältyvä, pikaliittimeen asennettava lataukseen ja/tai lämmitykseen tarkoitettu laite.

Latauspalvelu                   

on Parking Energyn sähköautolatauksen palvelukokonaisuus Asiakkaille tai ao. Sopimuksen mukainen osa palvelukokonaisuudesta.

Latauspiste                       

on Latauslaitteeseen sisältyvä sähkölataukseen tarkoitettu latauspiste.

Loppukäyttäjä                 

on henkilö (tyypillisesti taloyhtiön asukas tai yrityksen työntekijä), jolle Latausjärjestelmän tilannut Asiakas on antanut luvan käyttää Latauspalvelua ja Latauspistettä Kohteessa ja jonka kanssa Parking Energy laatii Käyttösopimuksen.

Operaattorisopimus        

on Asiakkaan ja Parking Energyn välinen Sopimus Latauspalvelusta ja Latausjärjestelmän ylläpidosta.

Ostomalli                           

tarkoittaa Käyttösopimukseen liittyvää mallia, jossa Loppukäyttäjä ostaa ja saa omistusoikeuden Latauslaitteeseen tai sen osaan ja yhteen tai useampaan Latauspisteeseen näissä Yleisissä ehdoissa ja Sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Palvelumaksu                   

on Latauspalvelun käytöstä perittävä maksu, joka kattaa mm. Latauspisteiden ja Latausjärjestelmän kiinteät käyttökulut.

Parking Energy                 

on Parking Energy Oy -niminen osakeyhtiö (Y-tunnus 2612184-7).

Sopimus                             

viittaa asiayhteydestä riippuen joko Käyttösopimukseen, Operaattorisopimukseen tai Urakkasopimukseen ja se koostuu tyypillisesti erillisestä sopimusasiakirjasta ja sen liitteistä, tai Parking Energyn kirjallisesta Tarjouksesta liitteineen ja Asiakkaan kirjallisesta Tarjouksen hyväksyvästä tilauksesta.

Tarjous                                

on Parking Energyn tekemä kirjallinen tarjous liitteineen.

Urakkasopimus                

on Asiakkaan ja Parking Energyn välinen urakkasopimus Latausjärjestelmän rakentamisesta ja siihen liittyvien tuotteiden toimituksesta ja asennuksesta.

Vuokramalli                      

tarkoittaa Käyttösopimukseen liittyvää mallia, jossa Loppukäyttäjä vuokraa Latauslaitteen tai yksittäisen Latauspisteen Parking Energylta näissä Yleisissä ehdoissa ja Sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Yleiset ehdot                    

tarkoittaa näitä Parking Energyn yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja.

2      TARJOUS

Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei Tarjouksen voimassaoloa ole erikseen mainittu, on se kolmekymmentä (30) päivää Tarjouksen päiväyksestä.

Tehdessään tilauksen Asiakas hyväksyy nämä Yleiset ehdot, ellei kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita.

3      LATAUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN

Asiakas valtuuttaa Parking Energyn suorittamaan Latausjärjestelmän rakentamisen edellyttämät työt Kohteessa, sekä pitämään ja käyttämään Latausjärjestelmää Kohteessa korvauksetta niin kauan, kuin Operaattorisopimus on voimassa.

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Parking Energylla on oikeus Kohteessa poistaa Latausjärjestelmän rakentamisen ja huoltotöiden yhteydessä rakennus- tai huoltotyön edellyttämältä alueelta puut, pensaat ja oksat sekä asfaltin, kivetyksen tai muun rakennemateriaalin, sekä muut rakentamisen esteet. Mahdollisesti poistettavat puut, pensaat ja oksat jäävät korvauksetta Parking Energyn omaisuudeksi. Parking Energylla on rakennus- tai huoltotöiden valmistumisen jälkeen velvollisuus entisöidä rakennusalue. Parking Energylla ei kuitenkaan ole velvollisuutta istuttaa uudelleen poistamiaan puita tai pensaita.

Parking Energylla on oikeus pystyttää työmaa-alueelle liikekilpensä tai muita tarpeellisia ilmoituksia rakennustöiden ajaksi.

4     SÄHKÖLIITTYMÄ, KÄYTTÖPAIKAT JA LATAUSJÄRJESTELMÄN SÄHKÖPÄÄKESKUS

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Kohteessa hyödynnetään Asiakkaan olemassa olevaa sähköliittymää. Asiakas vastaa sähköliittymän tehokapasiteetin riittävyydestä sekä mahdollisista sähköliittymän tehonkorotuksista aiheutuvista kustannuksista.

Kohteeseen hankitaan Latausjärjestelmän rakentamisen yhteydessä mahdollisesti uusi sähkökeskus, sähköverkon käyttöpaikkoja tai laajennetaan Asiakkaan nykyisiä sähkökeskuksia, joihin Latausjärjestelmä liitetään. Latausjärjestelmän kytkentätavasta sovitaan aina Sopimuksessa.

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Parking Energy vastaa Latausjärjestelmän sähköverkkoon liittämisen ja käytön edellyttämästä yhteydenpidosta sähköverkkoyhtiöön.

5      ALIHANKKIJAT

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Parking Energylla on Sopimuksen mukaisen työsuorituksen yhteydessä oikeus käyttää yhtä tai useampaa alihankkijaa. Parking Energy vastaa mahdollisten alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

6      OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUS

Parking Energy omistaa Latausjärjestelmän ja/tai Latauslaitteen, kunnes Hankintahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Asiakas omistaa Latausjärjestelmän ja/tai Latauslaitteen ja/tai Latauspisteen Hankintahinnan maksamisen jälkeen. Mikäli Latauslaite on vuokrattu osittain tai kokonaan, säilyy Latauslaitteen ja siihen sisältyvien Latauspisteiden omistusoikeus niiltä osin Parking Energylla. Asiakkaalla ei ilman Parking Energyn etukäteistä kirjallista suostumusta ole omistusoikeudesta riippumatta missään tilanteessa oikeutta poistaa, siirtää tai muutoinkaan käyttää Latauslaitetta ja/tai Latauspistettä muuhun tarkoitukseen kuin lataus- tai lämmityskäyttöön.

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Latauspisteen voi vuokrata tai ostaa yksittäistilauksena Vuokramallilla tai Ostomallilla. Mikäli yksittäistilaukseen liittyvää Latauslaitetta ei Kohteeseen vielä ole toimitettu, Parking Energy toimittaa yksittäistilauksesta huolimatta Latauslaitteen kokonaisuudessaan, mutta ainoastaan Sopimuksen nojalla tilattu Latauspiste aktivoidaan Parking Energyn toimesta. Latauslaitteen lämmityspisteiden aktivoinnista sovitaan Sopimuksessa erikseen.

Mikäli Ostomallilla toteutettuun, yksittäiseen Latauspistetilaukseen liittyvän Latauslaitteen toinen Latauspiste on käyttämätön tai vuokrattu Vuokramallilla, säilyy Latauslaitteen omistusoikeus tältä osin Parking Energylla. Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Parking Energy ja Asiakas omistavat tässä tilanteessa Latauslaitteesta kukin 1/2 -osan. Mikäli Latauslaite on edellä mainitun mukaisesti Parking Energyn ja Asiakkaan yhteisomistuksessa, rajoittuu Asiakkaan hallinta- ja määräämisoikeus Latauslaitteen osalta ainoastaan tilatun Latauspisteen käyttöön. Parking Energylla on muilta osin oikeus määrätä Latauslaitteen käytöstä ja sen hallinnasta, eikä yhteisomistussuhteeseen sovelleta lakia eräistä yhteisomistussuhteista miltään osin. Mahdollisten Latauslaitteeseen kohdistuvien vaurioiden (esim. ilkivalta) tai teknisten vikojen osalta noudatetaan periaatetta, jonka mukaan Parking Energy suorittaa tarpeelliset korjaukset, mutta yhteisomistussuhteen osapuolet vastaavat korjauskustannuksista omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Edellä todetusta huolimatta Latauslaitteen vaurioista tai teknisistä vioista vastaa kuitenkin ensisijaisesti aina vaurion tai vian aiheuttanut käyttäjä tai muu osapuoli.

Mikäli yllä mainitun yhteisomistussuhteen osapuolena oleva Asiakas muuttaa Kohteesta tai Latauslaite on kyseisen Asiakkaan ulosottomenettelyn kohteena, on Parking Energylla oikeus lunastaa Asiakkaan omistusosuus Latauslaitteesta itselleen sen käyvällä hinnalla, jossa huomioidaan Latauslaitteen ikä. Mikäli osapuolet niin sopivat, Parking Energy toimittaa edellä mainitun lunastuksen sijaan Asiakkaalle vastaavan Latauspisteen.

Parking Energy vastaa Latausjärjestelmän tarvittavasta ylläpidosta Kohteessa. Muiden sähköasennusliikkeiden tai vastaavien toimijoiden käyttäminen ylläpitoasioissa ei ole sallittua, ellei muuta kirjallisesti sovita.

Asiakas antaa Parking Energylle oikeuden ylläpitää ja valvoa Latausjärjestelmää Kohteessa Sopimusjakson aikana. 

7      TOIMITUSEHDOT JA TOIMITUSAIKA

Latausjärjestelmä toimitetaan asennettuna ja käyttöönotettuna sovittuun Kohteeseen. Asiakas vakuuttaa kunkin toimituksen osalta, että tällä on oikeus tilata Latausjärjestelmä kyseessä olevaan Kohteeseen.

Yksittäisten Latauslaitteiden toimitusaika sovitaan aina erikseen tilauksen jälkeen.

Latausjärjestelmän toimitusaika saattaa olla riippuvainen säästä, kuten lumesta ja kylmyydestä. Asiakas vahvistaa ymmärtävänsä, että Latausjärjestelmän asennus saattaa siten sääolosuhteista johtuen viivästyä.

Parking Energy ei vastaa toimituksen viivästyksistä, jotka aiheutuvat sääolosuhteista tai luonnonilmiöistä taikka kohdan 20 mukaisesta ylivoimaisesta esteestä. Mikäli toimitus on riippuvainen viranomaisten lupakäsittelystä, ei Parking Energy vastaa tästä johtuvista viivästyksistä.

Mahdollisista toimitusviivästyksistä on ilmoitettava Asiakkaalle mahdollisimman pian ja toimitus siirretään tässä tapauksessa lähtökohtaisesti olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan.

Ellei Sopimuksesta nimenomaisesti muuta johdu, ei kumpikaan osapuoli ole velvollinen suorittamaan toiselle osapuolelle viivästymisen perusteella erillistä sopimussakkoa tai vahingonkorvausta. Mikäli Sopimuksessa on viivästyksen osalta sovittu erillinen viivästyssakko, ei Asiakkaalla ole oikeutta muuhun korvaukseen Parking Energyn viivästyksen perusteella.

8     VALMISTUMINEN 

Latausjärjestelmä katsotaan valmistuneeksi, kun Latausjärjestelmä on asennettu ja käyttöönottovalmis Sopimuksen mukaisesti.

Parking Energy ilmoittaa Asiakkaalle erikseen kirjallisesti, kun Latausjärjestelmä on Parking Energyn näkemyksen mukaan asennettu ja käyttöönottovalmis. Asiakas suorittaa em. ilmoituksen jälkeen viipymättä Latausjärjestelmän tarkistuksen. Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa Parking Energylle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa valmistumisilmoituksesta. Parking Energy suorittaa tämän jälkeen tarvittavat korjaustyöt, jonka jälkeen Asiakas suorittaa uuden valmistumistarkastuksen. 

Latausjärjestelmän katsotaan olevan Asiakkaan hyväksymä, mikäli Asiakas kirjallisesti tai muuten todisteellisesti ilmoittaa hyväksyvänsä Latausjärjestelmän tai mikäli Asiakas ei ole 14 vuorokauden kuluessa valmistumisilmoituksesta kirjallisesti huomauttanut Latausjärjestelmän puutteista Parking Energylle.

9     LATAUSPISTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Latauslaitteet ja siihen liittyvät Latauspisteet voidaan ottaa käyttöön kohdassa 8 mainitun valmistumisen jälkeen. Parking Energy vastaa Latauspisteiden käyttöönotosta ja kytkennästä.

Mikäli Loppukäyttäjä maksaa Latauspisteiden käytöstä aiheutuvat Palvelu- ja Energiamaksut, on Latauspisteiden käytöstä laadittava erillinen Käyttösopimus ennen Latauspisteen käyttöönottoa. Käyttösopimus laaditaan Loppukäyttäjän ja Parking Energyn välille ja siinä sovitaan niistä käyttöehdoista ja hinnoista, joita sovelletaan, kun Loppukäyttäjä käyttää Latauspalvelua ja Latauspistettä lataamiseen. Latauspalvelun käyttöön sovelletaan lisäksi Parking Energyn kulloinkin voimassa olevia Latauspalvelun käyttöehtoja.

Mikäli Asiakas ja Parking Energy ovat sopineet, että Latausjärjestelmän omistava Asiakas maksaa Latauspisteiden käytöstä aiheutuvat Palvelu- ja Energiamaksut, sovitaan Palvelu- ja Energiamaksuista Operaattorisopimuksessa tai muussa sopimuksessa.

10    LATAUSPISTEIDEN KÄYTTÖ 

Mikäli Asiakas Latauspisteen käyttöönoton yhteydessä toimittaa Parking Energylle tiedon kyseisen Latauspisteen Loppukäyttäjästä, tulee Asiakkaan ennen Loppukäyttäjän tietojen luovuttamista hankkia Loppukäyttäjän suostumus henkilötietojen luovuttamista ja käsittelyä koskien.

Latauspisteet voidaan toimittaa sähköisellä lukituksella. Mikäli toimitukseen sisältyy sähköinen lukitus, sisältyy Latauspisteen toimitukseen myös sähköinen NFC-tunniste tai muu sähköinen avain. Loppukäyttäjän tulee Latauspistettä käyttäessään tässä tapauksessa aina tunnistautua käyttämällä kyseistä sähköistä avainta. 

Mahdollisten julkisessa käytössä olevien Latauspisteiden Palvelu- ja Energiamaksuista sovitaan erikseen Sopimuksessa.

Mikäli Latauspisteet toimitetaan ilman sähköistä lukitusta, vastaa Asiakas tai Loppukäyttäjä kyseisen Latauspisteen käytöstä, sekä siitä, että Latauspistettä käyttävät vain Loppukäyttäjä tai Loppukäyttäjän muuten hyväksymät muut käyttäjät.

11    LATAUSPISTEIDEN UUDELLEENKYTKENTÄ

Latauspisteet voidaan kytkeä pois käytöstä ja ottaa uudelleen käyttöön Asiakkaan tai Loppukäyttäjän pyynnöstä, taikka muusta perustellusta syystä (esim. huoltotoimenpide). Parking Energylla on oikeus periä erillinen kytkentämaksu, mikäli Latauspiste kytketään pois käytöstä ja aktivoidaan uudelleen useammin kuin kerran vuodessa.

Parking Energylla on oikeus periä kytkentämaksu Asiakkaalta myös siinä tapauksessa, että Latauspiste on kytketty pois käytöstä Asiakkaan maksamattomien laskujen vuoksi.

12    LATAUSPISTEIDEN TEHO

Latauspisteen maksimiteho on lähtökohtaisesti 22 kW. Latauspisteen maksimiteho voi kuitenkin olla edellä mainittua alhaisempi, mikäli Kohteen johdotus tai muut vastaavat syyt estävät yllä mainitun maksimitehon tuottamisen. Latausjärjestelmä säätää tehoa automaattisesti Latauspisteiden välillä, jos Latausjärjestelmän Latauspisteitä on samanaikaisesti useampia käytössä. Latauspisteen minimiteho on aina vähintään 1,8 kW. Parking Energy ja Asiakas voivat sopia poikkeavasta lataustehosta Sopimuksessa.

13    UUDET LATAUSPISTEET

Parking Energy rakentaa Latausjärjestelmän lähtökohtaisesti siten, että se on laajennettavissa myöhemmin uusilla Latauspisteillä. Laajennusvaiheessa noudatetaan Parking Energyn voimassa olevaa hinnoittelua, jollei muuta Sopimuksessa sovita. Latausjärjestelmän laajentaminen edellyttää nimenomaista sopimista Asiakkaan ja Parking Energyn välillä. Parking Energy suorittaa kaikki laajentamisen edellyttämät työt.

14    LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Asiakas maksaa Parking Energylle Latausjärjestelmän Sopimuksessa sovitun Hankintahinnan erillistä laskua vastaan yhdellä kertaa tai Sopimuksen mukaisen maksuerätaulukon mukaisesti. Parking Energy laskuttaa Hankintahinnan sekä mahdolliset Latausjärjestelmän rakentamisen yhteydessä syntyneet lisä- ja muutostyöt Latausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Parking Energy veloittaa Asiakkaalta tai Loppukäyttäjältä Latauspalvelun käytöstä Sopimuksen tai voimassaolevan palveluhinnnaston mukaisen Palvelumaksun. Palvelumaksu kattaa lähtökohtaisesti Latauslaitteiden ja Latausjärjestelmän kiinteät käyttökulut. Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Asiakas tai Loppukäyttäjä maksaa Palvelumaksun erillistä laskua vastaan etukäteen kuukausittain.

Asiakas tai Loppukäyttäjä maksaa Latauspisteestä ladatusta sähköenergiasta Sopimuksen mukaisen Energiamaksun.  Sähkönkulutus mitataan lähtökohtaisesti Latauspisteissä olevilla KWh-mittareilla tai niihin liitetyillä erillisillä kWh-mittareilla. Osa ladatusta sähköenergiasta voi sisältyä Palvelumaksuun, mikäli siitä on Sopimuksessa nimenomaisesti sovittu.

Laskujen maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Maksujen viivästyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko, sekä mahdolliset perintäkulut. Maksuhuomautuksista peritään maksu kulloinkin voimassa olevan Parking Energyn hinnaston, hyvän perintätavan ja kuluttajasuojalain säännösten mukaisesti.

Mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä laskuja, on Parking Energylla oikeus keskeyttää Latauspalvelun tarjoaminen, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti ole muuta sovittu, Parking Energylla on oikeus tarkistaa Sopimuksen mukaisia hintojaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen.

Mikäli Energiamaksun perusteena oleva sähkön hinta muuttuu, muutetaan Energiamaksua vastaavasti. Operaattorisopimuksen solmineella Asiakkaalla on tässä tilanteessa vastuu Loppukäyttäjien tiedottamisesta.

15    LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

Jos Parking Energy suorittaa Kohteessa lisä- ja muutostöitä siten, että Sopimuksen mukaisen työsuoritteen kustannus nousee, on Parking Energylla oikeus vastaavan suuruiseen lisähintaan.

Kaikki Latausjärjestelmän edellyttämät mahdolliset lisä- ja muutostyöt tulee suorittaa Parking Energyn toimesta.

Parking Energylla ei kuitenkaan ole oikeutta suorittaa lisä- tai muutostöitä ilman Asiakkaan erillistä tilausta.

16    LATAUSJÄRJESTELMÄN TAKUU JA YLLÄPITO 

Latausjärjestelmällä ja Ostomallilla hankituilla Latauslaitteilla ja/tai Latauspisteillä on kahden (2) vuoden toimivuustakuu. Vuokramallilla hankituilla Latauslaitteilla ja/tai Latauspisteillä on kahden (2) vuoden toimivuustakuu, joka ei kuitenkaan kata Latauslaitteen toiminnasta aiheutumattomia vaurioita tai muita toimintahäiriöitä (esim. ilkivalta).

Ellei muuta Sopimuksesta johdu, koskevat yllä mainitut takuuajat uusia Latauslaitteita ja Latauspisteitä. Takuu valmiiksi toiminnassa oleviin Latauslaitteisiin liittyvien, yksittäistilauksena jälkikäteen hankittujen Latauspisteiden osalta on yllä mainitun takuuajan mukainen jäljellä oleva aika, jonka lisäksi Parking Energy myöntää tällaisille Latauspisteille kyseistä Latauspistettä koskevan, enimmillään kahden (2) vuoden mittaisen lisätakuun. Kyseinen lisätakuu kattaa kuitenkin ainoastaan ao. Latauspisteen toiminnassa ilmenevät häiriöt, eikä siten esim. koko Latauslaitetta koskevia häiriöitä tai vaurioita, mikäli Latauslaitteen yleinen takuuaika on kulunut umpeen.

Asiakas maksaa omistamansa Latausjärjestelmän ja siihen liittyvien Latauslaitteiden uusimisesta tai korjaamisesta johtuvat kustannukset takuuajan jälkeen. Asiakas ja Parking Energy sopivat tällaisista uusimisista tai korjauksista aina etukäteen kirjallisesti.

Latauslaitteen mahdollinen uusiminen sopimuskauden aikana edellyttää Asiakkaan suostumuksen. Parking Energylla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota Asiakkaalle Sopimuksen mukaista Latauspalvelua, jos asiakas ei suostu Latauslaitteen uusimiseen, eikä Latauspalvelun tarjoaminen ole tämän vuoksi mahdollista.

17    LATAUSJÄRJESTELMÄN VIRHEIDEN KORJAUS

Asiakkaan tulee ilmoittaa Parking Energylle Latausjärjestelmän mahdollisista virheistä, rikkoutumisista tai häiriöistä viipymättä.  Parking Energy sitoutuu korjaamaan Latausjärjestelmän mahdolliset virheet viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden sisällä virheilmoituksesta. Parking Energy ei ole velvollinen korjaamaan sellaista virhettä, joka ei kohtuuttomasti estä Latausjärjestelmän käyttöä.

Asiakas on velvollinen maksamaan virheiden korjauksesta seuraavissa tapauksissa:

  • Latauslaite on rikkoutunut takuuajan jälkeen;

  • Virhe on syntynyt ilkivallan, tapaturman, vahingon tai Loppukäyttäjän huolimattomuuden seurauksena;

  • Virhe on syntynyt tilanteesta, jossa Asiakas on käyttänyt Latausjärjestelmää virheellisesti tai Parking Energyn antamien ohjeiden vastaisesti;

  • Virhe on syntynyt muun tahon kuin Parking Energyn tekemistä asennuksista tai muutoksista Latausjärjestelmään; tai

  • Virhe on seurausta kohdassa 20 mainitusta ylivoimaisesta esteestä.

Parking Energy varaa oikeuden todentaa ilmoitetut virheet, sekä oikeuden periä selvästi perusteettomasta virheilmoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset Asiakkaalta.

Mikäli Latauslaite tai muu Latausjärjestelmän osa rikkoutuu takuuajan aikana, Parking Energylla on harkintansa mukaan oikeus korjata virheet tai korvata Latauslaite taikka muu Latausjärjestelmän osa uudella vastaavalla laitteella.

Latausjärjestelmään liittyvissä huolto- ja korjausasioissa Asiakkaan on aina oltava ensisijaisesti yhteydessä Parking Energyyn, eikä muiden sähköasennusliikkeiden tai vastaavien toimijoiden käyttäminen huolto- ja korjausasioissa ole sallittua ilman Parking Energyn lupaa.

Parking Energy ei anna Latausjärjestelmälle toiminta- tai muita takuita Sopimuksen päättymisen jälkeen.

18    VAKUUTUS

Latausjärjestelmän ja sen osien mahdollisesta vakuuttamisesta vastaa Asiakas.

Parking Energy hankkii toimintansa edellyttämän vastuuvakuutuksen.

19    VASTUU VAHINGOSTA JA VASTUUNRAJOITUS

Parking Energyn virhevastuu määräytyy yksinomaan Sopimuksen (ml. nämä Yleiset ehdot) perusteella. Parking Energy korvaa Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesta virheestä tai muusta sopimusrikkomuksesta tosiasiallisesti aiheutuneen välittömän vahingon. Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Asiakkaalla ei ole oikeutta erilliseen vahingonkorvaukseen, ellei virhe tai muu sopimusrikkomus ole olennainen.

Parking Energy ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, ansionmenetyksestä, lisääntyneistä käyttökustannuksista, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

Parking Energy ei vastaa Latausjärjestelmään kuuluvan tuotteen aiheuttamasta vahingosta, jonka kohteena on muu irtain tai kiinteä omaisuus tuotteen ollessa Asiakkaan hallussa.

Asiakkaalla on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin vahingon rajoittamista koskeviin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa vahingostaan siltä osin, kun vahingon rajoittamista koskeviin kohtuullisiin toimiin ei ole ryhdytty. 

Parking Energy ei vastaa vahingosta, joka korvataan muulla perusteella, kuten valmistajan tai vakuutusyhtiön toimesta.

Jos vahinko on aiheutunut Asiakkaan huolimattomuudesta ennen Latausjärjestelmän tai sen osan käyttöönottoa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Parking Energylle tästä aiheutuneen vahingon.

20    YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan Sopimuksen osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, kapinaa, viranomaisen toimeenpanemaa kieltoa, luonnonmullistusta, tulipaloa, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytystä taikka muuta vastaavaa, vaikutuksiltaan merkittävää ja epätavallista, osapuolesta riippumatonta tapahtumaa, muttei vain rajoittuen edellä mainittuihin. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Sopimuksen osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.   

21    ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas sitoutuu soveltuvin osin myötävaikuttamaan Latausjärjestelmän asentamiseen ja Sopimuksen täyttämiseen. 

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat luvat Latausjärjestelmän hankkimiseen ja rakentamiseen. Latausjärjestelmä voi Kohteen sijaintikunnasta riippuen vaatia rakennusluvan tai toimenpideluvan. Parking Energy voi erikseen kirjallisesti sovittaessa avustaa Asiakasta tarvittavien lupien hakemisessa.

Asiakas vastaa itse mahdollisen investointituen tai kotitalousvähennyksen hakemisesta. Parking Energy voi erikseen kirjallisesti sovittaessa avustaa Asiakasta investointituen tai kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Asiakas vastaa siitä, että Kohteessa on vaaditut edellytykset tilatun Latausjärjestelmän asentamiselle. Asiakas vastaa olemassa olevien rakenteiden (esim. seinät ja katot) kestävyydestä, jos kyseisiä rakenteita käytetään Latausjärjestelmän kiinnitysalustana. 

Asiakas on velvollinen antamaan Parking Energylle tiedot sellaisista Kohteen ominaisuuksista, jotka vaikuttavat Latausjärjestelmän rakentamiseen. Kohteen ominaisuuksien poiketessa ilmoitetuista, Parking Energylla on oikeus korvaukseen sille mahdollisesti aiheutuneista lisäkuluista.

Asiakas vastaa aina itsenäisesti Parking Energylle luovuttamiensa tietojen oikeellisuudesta.

22    ENNAKKOMAKSU JA VAKUUDET

Parking Energylla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja vaatia Asiakkaalta ennakkomaksu tai vakuus Sopimusta tehtäessä tai Sopimuksen voimassaolon aikana, mikäli Asiakkaan taloudelliset olosuhteet antavat siihen aihetta. Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, on vakuus annettava ennen toimituksen aloittamista.

Parking Energylla on oikeus käyttää mahdollinen vakuus tai ennakkomaksu erääntyneiden saatavien, kertyneiden viivästyskorkojen tai perintäkulujen kattamiseen. Parking Energy palauttaa vakuuden loppuosan Asiakkaalle loppulaskun maksamisen jälkeen Sopimuksen päättyessä.

23    IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki Latausjärjestelmään tai Latauspalveluun liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Parking Energylle tai sen yhteistyökumppaneille.

24    SOPIMUSKAUSI

Mikäli Operaattorisopimuksessa ei ole muuta sovittu, on Operaattorisopimus voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden Latausjärjestelmän käyttöönotosta lukien. Määräaikaisuuden jälkeen Operaattorisopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Käyttösopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla siten, että Käyttösopimus päättyy irtisanomisajankohdasta katsottuna seuraavan kuukauden lopussa.

Käyttösopimus päättyy ilman eri ilmoitusta, mikäli Operaattorisopimus päättyy.

25    SOPIMUKSEN SIIRTO

Parking Energylla on oikeus siirtää Sopimus toiselle konserniyhtiölle tai liikkeen luovutuksen tai muun rakennejärjestelyn yhteydessä kolmannelle osapuolelle Asiakasta kuulematta. Sopimuksen ehtoja ei voida siirron yhteydessä muuttaa. Siirrosta on ilmoitettava Asiakkaalle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Parking Energyn kirjallista hyväksyntää. Asiakkaan tulee kuitenkin siirtää Operaattorisopimus mahdolliselle Kohteen uudelle omistajalle, jos Kohde myydään.  Sopimus sitoo Kohteen myöhempää omistajaa tai haltijaa ja Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kohteen mahdolliselle uudelle omistajalle Sopimuksesta sekä sen mukaisista velvoitteista.

26    SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain yhteisesti kirjallisesti sopimalla. Sopimuksen osapuolilla on kuitenkin oikeus vaatia Sopimuksen ehtojen muutosta silloin, kun muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen, viranomaisen päätökseen tai alan uusiin suosituksiin.

Mikäli Parking Energy muuttaa näitä Yleisiä ehtoja, Parking Energy lähettää päivitetyt ehdot Asiakkaalle sähköisesti tai muuten sopivaksi katsomallaan tavalla kirjallisesti. Mikäli Asiakas ei esitä kirjallista reklamaatiota muuttuneisiin ehtoihin 30 päivän kuluessa niiden lähettämisestä, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen päivitetyt ehdot edellyttäen, että muutos on hinta sekä muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen kohtuullinen.

27    SOPIMUKSEN PURKU

Sopimuksen osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa tai mikäli toimitus viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen merkittävästi. 

Parking Energylla on sovitusta voimassaolo- ja irtisanomisajasta huolimatta oikeus keskeyttää tai lakkauttaa Sopimuksen mukaiset palvelut ja purkaa Sopimus, mikäli Asiakkaan maksu Parking Energylle viivästyy, eikä Asiakas maksukehotuksesta huolimatta 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksa laskuaan, tai jos Asiakas todetaan maksukyvyttömäksi, haetaan konkurssiin tai Asiakas hakeutuu yrityssaneeraukseen. 

Sopimuksen purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti.

28    LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIEDOTTAMINEN

Sopimuksen osapuoli ei ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta saa paljastaa Sopimuksen sisältöä eikä Sopimukseen tai sen noudattamiseen liittyvää luottamuksellista tietoa, jonka osapuoli on saanut tietoonsa toiselta osapuolelta ja jonka osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle olevan luottamuksellinen tai on sellaiseksi ymmärrettävä.

Asiakas ja Loppukäyttäjä voivat keskenään luovuttaa toisilleen Sopimukseen liittyviä tietoja.

29    REFERENSSIOIKEUS

Ellei kirjallisesti muuta sovita, Asiakas antaa Parking Energylle oikeuden käyttää Asiakkaan nimeä, tunnusta, liikemerkkiä ja/tai logoa referenssinä tarjotessaan palveluitaan kolmansille osapuolille. Käyttäessään Asiakasta referenssinä Parking Energyn tulee huolehtia salassapidettävän tiedon säilyttämisestä.

30    KULUTTAJANSUOJA

Siltä osin kuin Sopimus on solmittu kuluttajansuojalaissa tarkoitetun kuluttajan kanssa, sovelletaan Parking Energyn ja kuluttajan välillä näiden Yleisten ehtojen estämättä ja niistä huolimatta voimassa olevan kuluttajansuojalain mukaisia pakottavia säännöksiä.

31    SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta aiheutuvat riidat, joita sopijapuolet eivät pysty keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimuksessa voidaan sopia myös välimiesmenettelystä.  

Mikäli Asiakas on kuluttaja, hänellä on oikeus saattaa Sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi kuluttajan asemassa oleva Asiakas voi saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

LATAUSPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

löytyvät seuraavasta osoitteesta:

LATAUSPALVELUN KÄYTTÖEHDOT